Meddelelser

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling:

 
Fredag den 27. april 2018 kl.10.00 i Fjand Gårdbutik.

DAGSORDEN
 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab aflægges.
 4. Bestyrelsens forslag til budget 2019 og det deraf afledte takstblad for 2019 indstilles til godkendelse.
 5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. På valg til bestyrelsen er Aage Christensen og Jørgen Andersen. Begge modtager genvalg. Suppleanten er Kaj Kirkegaard, der modtager genvalg.
 6. Valg af revisionsfirma. Bestyrelsen indstiller genvalg af Revisionsfirmaet Krøyer Pedersen. Medlemsvalgt revisor er Verner Sig, som ikke modtager genvalg. Suppleant for medlemsvalgt revisor er Bente Pedersen, der modtager genvalg.
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

 
Formandens beretning, regnskab 2017, budgetforslag 2019 og oplysninger om vandets kvalitet kan findes her på hjemmesiden.

 
Generalforsamlingen slutter med det sædvanlige traktement og hyggelig samvær.

 
På bestyrelsens vegne den 4. april 2018

Gunnar Juul Sørensen

 


 

Meddelelse fra formanden den 15. december 2017

 
Til bestyrelse, revisor og "pedel"!

Så nærmer julen sig og året går på hæld, og så er tiden inde til at ønske jer en glædelig jul og et godt nytår, - men også at se tilbage på året der snart er gået, - med Fjand Vandværk, forstås.

2017 var jo året hvor vort målerprojekt skulle stå sin prøve. Og det er dejligt at kunne konstatere, at både budget og tidsplan holdt. Det gjorde forventningerne også. Årsaflæsningen blev gennemført til perfektion, takket være en stor indsats fra Jørgen og Carsten, - de er jo nærmest specialister i håndteringen af den nye fjernlæsningsteknologi. Forbrugerklager forekom stort set heller ikke. Tre var der vist, - men også her kom den nye teknologi os til hjælp. Årsagen til et par store forbrug blev promte klarlagt og accepteret af forbrugerne.

I sommerens løb opstod et par mindre ledningsbrud, som dog hurtigt blev lokaliseret og repareret. Og så har Holstebro Kommune været på teknisk tilsyn på vandværket. Det forløb helt uden problemer, og vi fik mange rosende ord med på vejen. Vi havde forinden tilsynet truffet en aftale med Ludvig om at frisere området omkring vandværket. Det var ved at være alt for tilgroet. Afvandingsgrøften blev også oprenset. Det ser nu rigtig godt ud.

Vores "pedel" har også omhyggeligt klippet græs i årets løb, og tak for det. Alt i alt, - tak for godt samarbejde i årets løb, og endnu engang ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Nyd denne fine julekurv, - den er så velfortjent.

Med venlig hilsen

Gunnar Juul Sørensen.

NB.

Telefonen ringer, - det er smeden der fortæller, at vandet "pisser" op af jorden. Ludvig er på vej med gravemaskinen. Erik er ved at lukke for vandet. Godt at vi sidste år fik styr på ventilerne, så vi ved hvor vi skal lukke. Snart er fejlen fundet, og der lukkes op for vandet igen.

En typisk hverdags hændelse. Pudsigt at det lige skulle ske mens jeg sidder og skriver julehilsen til jer.

 


 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling:

 
Lørdag den 29. april 2017 kl.10.00 i Fjand Gårdbutik.

DAGSORDEN
 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab aflægges.
 4. Bestyrelsens forslag til budget 2018 og det deraf afledte takstblad for 2018 indstilles til godkendelse.
 5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. På valg til bestyrelsen er Peter Steenstrup, Carsten Slot og Gunnar Juul Sørensen. Alle modtager genvalg. Suppleanten er Kaj Kirkegaard, der modtager genvalg.
 6. Valg af revisionsfirma. Bestyrelsen indstiller genvalg af Revisionsfirmaet Krøyer Pedersen. Medlemsvalgt revisor er Inge Lise Pedersen, som ikke modtager genvalg. Suppleant for medlemsvalgt revisor er Bente Pedersen, der modtager genvalg.
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

 
Generalforsamlingen slutter med det sædvanlige traktement og en god snak.

 
På bestyrelsens vegne den 15. marts 2017

Gunnar Juul Sørensen

 


 

Meddelelse fra formanden den 8. december 2015

 
Kære bestyrelse, revisor og pedel!

Vi nærmer os julen og årsskiftet, og der er tid til refleksioner over året, der snart er gået.

Den store aktivitet har været den påbegyndte udskiftning til elektroniske vandmålere og indføring af fjernaflæsning. Der er således frem til sommerferien udskiftet ca. 170 vandmålere i Helmklit, og efter ferien frem til dag er udskiftet ca. 100 målere i Sdr. Fjand. Disse forbrugere vil således ikke modtage et selvaflæsningskort, som netop i disse dage vil blive udsendt til de øvrige forbrugere. I den kommende uge får vi besøg af Kamstrup for en demonstration og afprøvning af det nye fjernaflæsningssystem.

Vi påregner at begynde udskiftningen af ca. 200 vandmåler på Hagevej omkring 1. februar og frem til sommerferien. Vi planlægger en udskiftning af ca. 150 vandmålere i Bjerghuse lige efter sommerferien og inden nytår (inden grundvandet står for højt). Det ser ud til, at økonomien tillader, at vi kan fremskynde udskiftningen, så den kan være gennemført inden udgangen af 2016.

Det skal også nævnes, at vi nu har fået vandværkets hjemmeside gjort færdig, og kan nu ses på Fjandvand.dk. Resultatet er blevet rigtig godt, og til en billig pris. Prøv selv at logge ind på siden.

Vi har i år haft et par vandprøver, hvor iltindholdet har været for lavt, og det er for så vidt helt uproblematisk for forbrugerne, men selvfølgelig skal det være i orden. Så vi har bedt firmaet Kemic Vandrens undersøge sagen og komme med forslag til afhjælpende foranstaltninger. Vi har også bedt Kemic om at gennemføre et totalt servicetjek på vandværket. Det var Kemic der i sin tid projekterede vandværket. Det har kørt godt i nu 30 år. Men nu skal det altså kigges efter i sømmene.

Og så har Esther og Georg lidt overraskende besluttet sig for at sælge sit sommerhus, og så vidt vides er det solgt til overtagelse pr. 15. januar 2016. Så Georg udtræder af bestyrelsen fra denne dato. Herfra skal lyde en tak til Georg for sin indsats for Fjand Vandværk i godt 10 år. Georg er lidt af en institution i Fjand, og kendt for sin tjenstvillighed. Han har sat sit fingeraftryk på mangt og meget i lokalområdet, - også på Fjand Vandværk, - og den øvrige bestyrelse vil derfor gerne sige tak til Georg for behageligt og loyalt samarbejde.

Vi kan så glæde os over, at vi har en særdeles kompetent suppleant, der kan træde til. Jørgen Andersen, der har et sommerhus i Sdr. Fjand er afdelingsleder i Målerservice hos Vestforsyning. Så han vil være en værdifuld medarbejder i bestyrelsen, specielt i forbindelse med implementeringen af de nye elektroniske målere, - så velkommen til Jørgen Andersen.

I skrivende stund har vi netop oplevet en 14 dages periode med et mega vandtab på ca.60 kubikmeter pr. døgn. Men en henvendelse fra en forbruger, som i weekenden var ude for at tilse sit sommerhus, ledte os på sporet. Han undrede sig over, at han ingen vand havde og kontaktede smeden. En nærmere undersøgelse viste, at en entreprenør havde uddybet en nærliggende afvandingsgrøft, og var kommet til at ”klippe” stikledningen over. Lidt uforstående at entreprenøren ikke havde bemærket det. Håber ikke, at han bare var ”løbet” fra det. Da vi i forvejen ligger over ”10 % reglen” vil vand tabet udløse en ekstra statsafgift af størrelsesorden 10.000 kr. Og der er ærgerlige penge at skulle af med.

Om økonomien skal kort nævnes, at de likvide beholdninger ved årsskiftet skønnes at beløbe sig til ca. 50.000 kr. Og da vi medio april i forbindelse med forbrugsafregningen får tilført et nettobeløb på godt 500.000 kr., skulle der være varm luft til de foreslåede målerindkøb.

Tilbage er der kun at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår, - tak for samarbejdet i det forløbne år.

Kærlig hilsen

Gunnar Juul Sørensen

 


 

Meddelelse fra bestyrelsen den 1. oktober 2015

 

Klageregel træder i kraft i dag

1. oktober 2015 får forbrugerne klageret, det skal vandværkerne informerer om. I foråret vedtog Folketinget en ny lov om forbrugerklager. Loven træder i kraft i dag. Loven gælder kun i forhold til vandværkets (private) forbrugere, som nu kan klage over en sag om leveringsforhold. Det er et krav, at vandværket oplyser forbrugerne om muligheden for at klage. 

Danske Vandværker har været i dialog med Energistyrelsen om, hvad der skal til, for at vandværket lever op til de nye klageregler.

Vandværker skal informere forbrugerne om de nye klageregler, der træder i kraft 1. oktober. Styrelsen har formuleret en tekst, som vandværkerne kan skrive ind i deres regulativ. Energistyrelsen skriver, at med denne formulering skrevet ind i vandværkets regulativ, vil vandværket leve op til lovkravene. Energistyrelsen har vurderet, at ændringen i vandværkets regulativ ikke kræver en godkendelse hos kommunen, da der alene er tale om oplysninger om forbrugerens rettigheder.

Danske Vandværker har bedt Energistyrelsen om at orientere Kommunernes Landsforening, så kommunerne er opmærksomme og der ikke opstår tvivl om ændringen kræver en ny godkendelse.

Vi opfordrer alle medlemmer til at rette deres regulativ hurtigst muligt.

Energistyrelsen foreslår ny tekst til vandværkets regulativ

Foreslået ny tekst på grundlag af forbrugerklagelovens § 4:

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for stør-relsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.

Teksten er erstatning for teksten i den hidtil gældende vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger, Naturstyrelsen, 2014:

Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra forbrugere over vandforsyningens afgørelser, herunder om overholdelse af regulativets bestemmelser, hvorvidt opkrævning af takster m.v. sker i overensstemmelse med regulativet, forældelse af fordringer, konsekvensen af fejl på en vandmåler samt fortolkning af takstbladets overensstemmelse med regulativet.

 


 

Bestyrelsens meddelelse den 27. juli 2015

Allerførst til lykke med at du aktivt bruger Fjand Vandværks nye hjemmeside og nysgerrigt har klikket på menupunktet "Meddelelser". I dette menupunkt vil bestyrelsen bringe konkrete meddelelser som f.eks. indkaldelse til generalforsamling, men også orientere om aktuelle begivenheder indenfor vandforsyningsområdet generelt og Fjand Vandværk specielt.

Således kan vi oplyse, at vi nu er færdig med at udskifte 172 vandmålerne i Helmklit området. Det er gået helt uproblematisk, og som budgetteret. Vi har affotograferet både den nye og den gamle måler samt udskiftningsbilaget, så dokumentationen er i orden. Vi har selvfølgelig ved samme lejlighed udskiftet de nedslidte dele i målerbrønden, som vandværket har vedligeholdelsespligten af. Men vi har også i nogle tilfælde stødt på forhold, som forbrugeren har vedligeholdelsespligten af, f.eks. et defekt dæksel, generende bevoksning m.m. Så har vi måttet give forbrugeren et påbud om at tingene bragt i orden.

Vi vil nu efter ferien gå i gang med at udskifte ca. 100 målere i Sdr. Fjand området. Når vi har valgt Sdr. Fjand området nu, er det ønsket om at få udskiftet disse målere mens grundvandet står lavt.

Det var jo oprindeligt planen, at vandmålerne skulle skiftes over en 3 års periode. Men det er lidt bøvlet at skulle køre med to afregningssystemer i så lang tid. Vi mærker også et ønske blandt forbrugerne om at få fremskyndet udskiftningen, så hvis vi i bestyrelsen kan få pengene til at hænge sammen, så vil vi fortsætte udskiftningen på Hagevej i den kommende vinter, og i Bjerghuse og øvrige veje til næste sommer. Men det vil vi orientere om senere.

God læselyst og med venlig hilsen fra Bestyrelsen.